Menu Close
Settings Close

Language and Page Formatting Options

3.3. 許可されるハッシュ関数

以下の主要なハッシュメッセージ認証 (HMAC) を使用できます。
  • SHA-256
  • SHA-384
  • SHA-512
以下の暗号ハッシュ関数が許可されます。
  • SHA-256
  • SHA-384
  • SHA-512