Red Hat Training

A Red Hat training course is available for Red Hat Satellite

7.4. 从激活码中删除对象

7.4.1. 从激活码中删除订阅

这些步骤描述了如何从激活码中删除订阅。

过程 7.5. 从激活码中删除订阅

  1. 点击 内容激活码
  2. 此时会显示激活码列表。点击您要从中删除订阅的激活码。
  3. 点击 订阅 子标签。
  4. 此时会显示订阅列表。选择您要删除的订阅。
  5. 点击 删除所选 按钮从该激活码中删除激活码。
结果:

从您的激活码中删除了订阅。

22921%2C+User+Guide-6.008-10-2014+13%3A34%3A52Red+Hat+Satellite+6Docs+User+Guide报告 bug