Red Hat Training

A Red Hat training course is available for RHEL 8

第 22 章 国际化

22.1. RHEL 8 国际语言

Red Hat Enterprise Linux 8 支持多种语言的安装,并根据您的需要更改语言。

  • 东亚语言 - 日语、韩语、简体中文和繁体中文。
  • 欧洲语言 - 英语、德语、西班牙语、法语、意大利语、葡萄牙语和俄语。

下表列出了为各种主要语言提供的字体和输入法。

语言默认字体(字体软件包)输入法

English

dejavu-sans-fonts

 

法语

dejavu-sans-fonts

 

德语

dejavu-sans-fonts

 

意大利语

dejavu-sans-fonts

 

俄语

dejavu-sans-fonts

 

西班牙语

dejavu-sans-fonts

 

葡萄牙语

dejavu-sans-fonts

 

简体中文

google-noto-sans-cjk-ttc-fonts, google-noto-serif-cjk-ttc-fonts

ibus-libpinyin, libpinyin

繁体中文

google-noto-sans-cjk-ttc-fonts, google-noto-serif-cjk-ttc-fonts

ibus-libzhuyin, libzhuyin

日语

google-noto-sans-cjk-ttc-fonts, google-noto-serif-cjk-ttc-fonts

ibus-kkc, libkc

韩语

google-noto-sans-cjk-ttc-fonts, google-noto-serif-cjk-ttc-fonts

ibus-hangul, libhangu