Menu Close
Settings Close

Language and Page Formatting Options

Red Hat Training

A Red Hat training course is available for RHEL 8

7.3. LVM 报告排序

通常,必须在内部生成和存储 lvsvgspvs 命令的整个输出,然后才能正确排序。您可以指定 --unbuffered 参数以在生成未排序的输出时立即显示。

要指定排序的列的替代排序列表,请使用任何报告命令的 -O 参数。在输出中不一定要包含这些字段。

以下示例显示了 pvs 命令的输出,该命令显示物理卷名称、大小和可用空间。

# pvs -o pv_name,pv_size,pv_free
 PV     PSize PFree
 /dev/sdb1 17.14G 17.14G
 /dev/sdc1 17.14G 17.09G
 /dev/sdd1 17.14G 17.14G

下面的例子显示相同的输出结果,根据可用空间字段排序。

# pvs -o pv_name,pv_size,pv_free -O pv_free
 PV     PSize PFree
 /dev/sdc1 17.14G 17.09G
 /dev/sdd1 17.14G 17.14G
 /dev/sdb1 17.14G 17.14G

以下示例显示,您不需要显示您要排序的字段。

# pvs -o pv_name,pv_size -O pv_free
 PV     PSize
 /dev/sdc1 17.14G
 /dev/sdd1 17.14G
 /dev/sdb1 17.14G

要显示反向排序,请在 -O 参数后面加上 - 字符指定的字段。

# pvs -o pv_name,pv_size,pv_free -O -pv_free
 PV     PSize PFree
 /dev/sdd1 17.14G 17.14G
 /dev/sdb1 17.14G 17.14G
 /dev/sdc1 17.14G 17.09G