Menu Close

9.2. 弃用的设备驱动程序

在 Red Hat Enterprise Linux 7 生命周期结束前,以下设备驱动器继续被支持,但可能在以后的主要发行本中不被支持,且不建议在新的部署中使用。

 • 3w-9xxx
 • 3w-sas
 • aic79xx
 • aoe
 • arcmsr
 • ata 驱动:

  • acard-ahci
  • sata_mv
  • sata_nv
  • sata_promise
  • sata_qstor
  • sata_sil
  • sata_sil24
  • sata_sis
  • sata_svw
  • sata_sx4
  • sata_uli
  • sata_via
  • sata_vsc
 • bfa
 • cxgb3
 • cxgb3i
 • e1000
 • floppy
 • hptiop
 • initio
 • isci
 • iw_cxgb3
 • mptbase
 • mptctl
 • mptsas
 • mptscsih
 • mptspi
 • mthca
 • mtip32xx
 • mvsas
 • mvumi
 • OSD 驱动程序:

  • osd
  • libosd
 • osst
 • pata 驱动:

  • pata_acpi
  • pata_ali
  • pata_amd
  • pata_arasan_cf
  • pata_artop
  • pata_atiixp
  • pata_atp867x
  • pata_cmd64x
  • pata_cs5536
  • pata_hpt366
  • pata_hpt37x
  • pata_hpt3x2n
  • pata_hpt3x3
  • pata_it8213
  • pata_it821x
  • pata_jmicron
  • pata_marvell
  • pata_netcell
  • pata_ninja32
  • pata_oldpiix
  • pata_pdc2027x
  • pata_pdc202xx_old
  • pata_piccolo
  • pata_rdc
  • pata_sch
  • pata_serverworks
  • pata_sil680
  • pata_sis
  • pata_via
  • pdc_adma
 • pm80xx(pm8001)
 • pmcraid
 • qla3xxx
 • qlcnic
 • qlge
 • stex
 • sx8
 • tulip
 • ufshcd
 • 无线驱动程序:

  • carl9170
  • iwl4965
  • iwl3945
  • mwl8k
  • rt73usb
  • rt61pci
  • rtl8187
  • wil6210