6.7.9. IBM DB2 数据源示例

例 6.18. 

下面的例子是一个 IBM DB2 数据源配置。这个数据源已被启用,用户已经添加并已设置了检验选项。
<datasources>
 <datasource jndi-name="java:/DB2DS" pool-name="DB2DS">
  <connection-url>jdbc:db2:ibmdb2db</connection-url>
  <driver>ibmdb2</driver>
  <pool>
   <min-pool-size>0</min-pool-size>
   <max-pool-size>50</max-pool-size>
  </pool>
  <security>
   <user-name>admin</user-name>
   <password>admin</password>
  </security> 
  <validation>
   <background-validation>true</background-validation>
   <valid-connection-checker class-name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.db2.DB2ValidConnectionChecker"></valid-connection-checker>
   <stale-connection-checker class-name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.db2.DB2StaleConnectionChecker"></stale-connection-checker>
   <exception-sorter class-name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.db2.DB2ExceptionSorter"></exception-sorter>
  </validation>
 </datasource>
 <drivers>
  <driver name="ibmdb2" module="com.ibm">
   <xa-datasource-class>com.ibm.db2.jdbc.DB2XADataSource</xa-datasource-class>
  </driver>
 </drivers>
</datasources>

下面是用于上面的 IBM DB2 数据源的 module.xml 文件示例。
<module xmlns="urn:jboss:module:1.1" name="com.ibm">
 <resources>
  <resource-root path="db2jcc4.jar"/>
 </resources>
 <dependencies>
  <module name="javax.api"/>
  <module name="javax.transaction.api"/>
 </dependencies>
</module>