Menu Close

5.4. NVMe/RDMA 클라이언트 구성

NVMe 관리 명령줄 인터페이스(nvme-cli) 도구를 사용하여 NVMe/RDMA 클라이언트를 구성하려면 다음 절차를 사용하십시오.

절차

 1. nvme-cli 툴을 설치합니다.

  # dnf install nvme-cli
 2. 로드되지 않은 경우 nvme-rdma 모듈을 로드합니다.

  # modprobe nvme-rdma
 3. NVMe 대상에서 사용 가능한 하위 시스템을 검색합니다.

  # nvme discover -t rdma -a 172.31.0.202 -s 4420
  
  Discovery Log Number of Records 1, Generation counter 2
  =====Discovery Log Entry 0======
  trtype: rdma
  adrfam: ipv4
  subtype: nvme subsystem
  treq:  not specified, sq flow control disable supported
  portid: 1
  trsvcid: 4420
  subnqn: testnqn
  traddr: 172.31.0.202
  rdma_prtype: not specified
  rdma_qptype: connected
  rdma_cms:  rdma-cm
  rdma_pkey: 0x0000
 4. 검색된 하위 시스템에 연결합니다.

  # nvme connect -t rdma -n testnqn -a 172.31.0.202 -s 4420
  
  # lsblk
  NAME             MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
  sda              8:0  0 465.8G 0 disk
  ├─sda1             8:1  0   1G 0 part /boot
  └─sda2             8:2  0 464.8G 0 part
   ├─rhel_rdma--virt--03-root 253:0  0  50G 0 lvm /
   ├─rhel_rdma--virt--03-swap 253:1  0   4G 0 lvm [SWAP]
   └─rhel_rdma--virt--03-home 253:2  0 410.8G 0 lvm /home
  nvme0n1
  
  # cat /sys/class/nvme/nvme0/transport
  rdma

  testnqn 을 NVMe 하위 시스템 이름으로 교체합니다.

  172.31.0.202 를 대상 IP 주소로 바꿉니다.

  4420 을 포트 번호로 바꿉니다.

검증

 • 현재 연결된 NVMe 장치를 나열합니다.

  # nvme list
 • 선택 사항: 타겟에서 연결을 끊습니다.

  # nvme disconnect -n testnqn
  NQN:testnqn disconnected 1 controller(s)
  
  # lsblk
  NAME             MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
  sda              8:0  0 465.8G 0 disk
  ├─sda1             8:1  0   1G 0 part /boot
  └─sda2             8:2  0 464.8G 0 part
   ├─rhel_rdma--virt--03-root 253:0  0  50G 0 lvm /
   ├─rhel_rdma--virt--03-swap 253:1  0   4G 0 lvm [SWAP]
   └─rhel_rdma--virt--03-home 253:2  0 410.8G 0 lvm /home

추가 리소스