36.3. deleteCrashNote

名前
deleteCrashNote
説明
クラッシュノートを削除します。
パラメーター
  • string sessionKey
  • int crashNoteId
戻り値
  • int - 成功の場合は 1。それ以外は exception thrown