20.34. setVirtualizationType

名前
setVirtualizationType
説明
指定したキックスタートプロファイルラベルに、仮想化タイプ設定します。
パラメーター
  • string sessionKey
  • string ksLabel
  • string typeLabel - 'none', 'qemu', 'para_host', 'xenpv', 'xenfv' のいずれか
戻り値
  • int - 成功の場合は 1。それ以外は exception thrown