Menu Close

13.3. RBAC ポリシーの削除

 1. 既存の RBAC の ID を取得するには、neutron rbac-list オプションを使用してください。

  # neutron rbac-list
  +--------------------------------------+-------------+--------------------------------------+
  | id                  | object_type | object_id              |
  +--------------------------------------+-------------+--------------------------------------+
  | 314004d0-2261-4d5e-bda7-0181fcf40709 | network   | fa9bb72f-b81a-4572-9c7f-7237e5fcabd3 |
  | bbab1cf9-edc5-47f9-aee3-a413bd582c0a | network   | 9b2f4feb-fee8-43da-bb99-032e4aaf3f85 |
  +--------------------------------------+-------------+--------------------------------------+
 2. neutron rbac-delete コマンドで対象の ID 値を使用して RBAC を削除します。

  # neutron rbac-delete 314004d0-2261-4d5e-bda7-0181fcf40709
  Deleted rbac_policy: 314004d0-2261-4d5e-bda7-0181fcf40709