28.5. tc ユーティリティーを使用してネットワークインターフェイスの現在の qdisc を一時的に設定する手順

デフォルトの qdisc を変更せずに、現在の qdisc を更新できます。

手順

 1. オプション:現在の qdisc を表示します。

  # tc -s qdisc show dev enp0s1
 2. 現在の qdisc を更新します。

  # tc qdisc replace dev enp0s1 root htb

検証

 • 更新された現在の qdisc を表示します。

  # tc -s qdisc show dev enp0s1
  qdisc htb 8001: root refcnt 2 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 0 direct_qlen 1000
  Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
  backlog 0b 0p requeues 0