Red Hat Training

A Red Hat training course is available for Red Hat Enterprise Linux

3.5. 削除済みドライバー

以下のドライバーは、Red Hat Enterprise Linux バージョン 6 からバージョン 7 の間に削除され、現在はサポートされていません。

 • 3c574_cs.ko
 • 3c589_cs.ko
 • 3c59x.ko
 • 8390.ko
 • acenic.ko
 • amd8111e.ko
 • avma1_cs-ko [3]
 • avm_cs.ko
 • axnet_cs.ko
 • b1pcmpcia.ko
 • bluecard_cs-ko
 • bt3c_cs.ko
 • btuart_cs.ko
 • can-dev.ko
 • cassini.ko
 • cdc-phonet.ko
 • cm4000_cs.ko
 • cm4040_cs.ko
 • cxgb.ko
 • de2104x.ko
 • de4x5.ko
 • dl2k.ko
 • dmfe.ko
 • dtl1_cs.ko
 • e100.ko
 • elsa_cs.ko
 • ems_pci.ko
 • ems_usb.ko
 • fealnx.ko
 • fmvj18x_cs.ko
 • forcedeth.ko
 • ipwireless.ko
 • ixgb.ko
 • kvaser_pci.ko
 • myri10ge.ko
 • natsemi.ko
 • ne2k-pci.ko
 • niu.ko
 • nmclan_cs.ko
 • ns83820.ko
 • parport_cs.ko
 • pata_pcmcia.ko
 • pcnet_cs.ko
 • pcnet32.ko
 • pppol2tp.ko
 • r6040.ko
 • s2io.ko
 • sc92031.ko
 • sdricoh_cs.ko
 • sedlbauer_cs.ko
 • serial_cs.ko
 • sis190.ko
 • sis900.ko
 • sja1000_platform.ko
 • sja1000.ko
 • smc91c92_cs.ko
 • starfire.ko
 • sundance.ko
 • sungem_phy.ko
 • sungem.ko
 • sunhme.ko
 • tehuti.ko
 • teles_cs.ko
 • tlan.ko
 • tulip.ko
 • typhoon.ko
 • uli526x.ko
 • vcan.ko
 • via-rhine.ko
 • via-velocity.ko
 • vxge.ko
 • winbond-840.ko
 • xirc2ps_cs.ko
 • xircom_cb.ko


[3] PCMCIA は、Red Hat Enterprise Linux 7 ではサポートされていません。USB などの新しいテクノロジーが代わりに使用されるようになりました。