A.13. Installationsfortschritt

When the installation progress completes, click Next.

Abbildung A.13. JBoss EAP Installationsprogramm: Installationsfortschritt der Komponenten